PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Witvisclub Hechtel-Eksel

Dit document beschrijft het privacybeleid van Witvisclub Hechtel-Eksel vzw, Lijsterstraat 12 bus B, 3940 Hechtel-Eksel, info@witvisclubhechtel-eksel.be, ondernemingsnummer 0888.392.811.  De  club is aangesloten bij V.L.L. (Verbond van Limburgse Lijnvissers), op zijn beurt onderdeel van Sportvisserij Vlaanderen.


Deze privacyverklaring is te allen tijde consulteerbaar via de website van de vereniging, aan de infoborden aan de visvijvers en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.


Witvisclub Hechtel-Eksel vzw heeft als doel alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bescherming, de verdediging van de visteelt, de hengelsport en de sanering vvan de aan haar toegekende vijvers uit te voeren.


Gegevensbescherming nemen we heel ernstig.  Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens.  Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).


Deze Privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze website en bij deelname aan de werking van onze vereniging en onze activiteiten.


Wie gebruik maakt van onze website, lid wordt of deelneemt aan activiteiten aanvaardt de bepalingen van deze Privacyverklaring.  Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk dit stop te zetten.

 

 • Welke gegevens verwerken wij?
  We verwerken de gegevens van volgende types contacten waarbij steeds een rechtsgrond cf. GDPR verzekerd is:
  -   leden van de vereniging (gewone lidmaatschap) (contract)
      naam, voornaam, straat, postcode, gemeente, geboortedatum, type lidmaatschap
      en aansluiting, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mailadres.
  -   deelnemers aan wedstrijden en andere activiteiten (contract)
      naam en voornaam
  -   houders van een visvergunning (contract)
      naam, voornaam, woonplaats
  -   stemgerechtigde leden en bestuurders van de vzw (wettelijke verplichting)
      "naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer,contactgegevens"
  -   audiovisueel materiaal zoals foto's en video, occasioneel bij activiteiten (gerechtvaardigd belang)

 • Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens, naar gelang het geval en het type van gegevens, met als doel onze samenwerking te onderhouden, uw lidmaatschap te honoreren of om u te informeren over ons aanbod, onze werking en activiteiten.

 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  We bewaren uw gegevens voor de bewaartermijn die per type gegevens bepaald is en welke nooit langer voortduurt dan een redelijk of wettelijk bepaalde termijn na beëindiging van de betrokken relatie.

  -   leden van de vereniging: gedurende lidmaatschap en tot 5 jaar na einde van het lidmaatschap; naam en voornaam voor onbepaalde duur (cf. archief en gerechtvaardigd belang)
  -   deelnemers aan wedstrijden en andere activiteiten: 1 jaar na de wedstrijd
  -   houders van een visvergunning: tot 1 jaar na verlopen visvergunning
  -   stemgerechtigde leden en bestuurders van de vzw: gedurende mandaat en tot 5 jaar na verlopen laatste mandaat; naam en voornaam            voor onbepaalde duur cf. gerechtvaardigd belang archief vereniging)
  -   audiovisueel materiaal zoals foto's en video: onbepaalde duur (cf. archief en gerechtvaardigd belang).

 • Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?
  U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

  U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

  U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

  Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot een deel of het geheel van de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen.  Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

  U kan op elk ogenblik vragen uw account stop te zetten en te verwijderen.  Al uw persoonsgegevens in het bezit van Witvisclub Hechtel-Eksel vzw zullen dan gewist worden, tenzij Witvisclub Hechtel-Eksel vzw voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.

  U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (wij raden u aan de voorzijde van uw eID hiertoe in te scannen en over te maken).  Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met Witvisclub Hechtel-Eksel vzw via info@witvisclubhechtel-eksel.be of op het adres Wautersweg 29, 3940 Hechtel-Eksel (secretariaat).

 • Worden mijn gegevens gedeeld?
  Standaard worden uw gegevens enkel intern gebruikt.
  Aan de hand van onderstaande tabel ziet u wie toegang heeft en met wie uw gegevens eventueel extern gedeeld worden.

Zowel medewerkers als externe partijen krijgen duidelijke instructies rond het legitiem, toegestaan gebruik van de gegevens en de beperkingen ervan, vertrouwelijkheid en beveiliging.


 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  Witvisclub Hechtel-Eksel vzw neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer  onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van gepersonaliseerde logins met gebruikersnaam en wachtwoord, versleuteling van data en connecties waar mogelijk en haalbaar en back-ups.

  Uw gegevens worden niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan anderen.  We delen uw gegevens enkel in het licht van uw lidmaatschap   met onze federatie en daar waar we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op basis van de vzw-Wet.  Verder doen we enkel   beroep op leveranciers om onze dienstverlening mee mogelijk te maken. Met deze leveranciers en dienstverleners (bv. Boekhouder, systeem voor nieuwsbriefmailings,….) maken we de nodige afspraken opdat bij deze leveranciers minstens dezelfde maatregelen worden genomen inzake beveiliging en vertrouwelijk beheer van uw gegevens.

  Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker.   Hierbij  verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren.  In geval van verlies, diefstal of misbruik van  aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail.
   

  Witvisclub Hechtel-Eksel vzw neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van  persoonsgegevens van kinderen.

 • Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?
  Witvisclub Hechtel-Eksel vzw stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden.  Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@witvisclubhechtel-eksel.be of op het adres Wautersweg 29, 3940 Hechtel-Eksel (secretariaat).

  Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).

  Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te      nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (eerder Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

 • Wijzigingen
  Witvisclub Hechtel-Eksel vzw behoudt zich steeds het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmat de laatste versie van dit document te raadplegen.  Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account te stoppen.

 • Heeft u nog andere vragen?
  Mocht u nog andere vragen heeft over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via info@witvisclubhechtel-eksel.be of het secretariaat. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23/01/2019

activiteit

toegang intern

uitwisseling extern

lidmaatschap

bestuursleden, wedstrijdleider

Koepelorganisaties:

Verbond van Limburgse Lijnvissers (VLL) en Sportvisserij Vlaanderen

bestuursleden vzw

bestuursleden

neerlegging ter griffie, publicatie in Belgisch Staatsblad

stemgerechtigde leden vzw (leden AV)

bestuursleden, stemgerechtigde leden, (inzagerecht cf. vzw-Wet)

inzagerecht leden

wedstrijden

secretariaat

resultaten beste vissers op website

visvergunning voor 1 dag (niet-leden)

secretariaat, toezichters

(n.v.t., enkel intern)

audiovisueel materiaal zoals foto's en video

secretariaat, bestuur, communicatieverantwoordelijke

website en publicaties